Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Kitesurfspot en een wederpartij waarop Kitesurfspot deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 1. Inleiding
Kitesurfspot is gevestigd in Scheveningen en ingeschreven bij de KVK onder de volgende noemer:
Kitesurfspot
Stevinstraat 129
2587 ED Scheveningen
Kamer van koophandel nummer: 82255415
BTW-nummer: NL862396876B01
Contact via: info@kitesurfspot.nl

Artikel 2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
a.)  Opdrachtgever: Alle bedrijven, consumenten en deelnemers die gebruik maken van de diensten van Kitesurfspot.
b.)  Organisator: Kitesurfspot, die in uitvoering van het bedrijf arrangementen, activiteiten en/of diensten aanbiedt.
c.)  Activiteiten: Alle diensten, programma’s, evenementen en activiteiten welke door Kitesurfspot georganiseerd worden. Deze diensten en/of activiteiten kunnen bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van kitesurflessen aan individuen, groepen, bedrijven etc.
d.)  Vertegenwoordiger: Degene die uit naam van de organisator optreedt. (Bijvoorbeeld een trainer, instructeur of begeleider)
e.)  Leverancier: Degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan Kitesurfspot levert.
f.)    Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 3. Aanbiedingen en prijsopgaven
a.)  Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor de aanvaarding is genoemd. De door de organisator aangeboden prijsopgaven zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
b.)  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
c.)  Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting van 21% BTW.
d.)  Aanbiedingen van organisator gelden niet automatisch voor vervolgcursussen en/of nabestellingen.
e.)  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4. Overeenkomst
a.)  Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen van een door organisator georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Dit kan per e-mail, telefoon of via de website.
b.)  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan organisator aangeeft deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan organisator worden verstrekt. Dit zijn ook de persoonlijke omstandigheden inbegrepen van degene die deelneemt aan de activiteit (m.n. relevante medische bijzonderheden, conditionele bijzonderheden). Op basis van de door opdrachtgever aan organisator verstrekte gegevens is organisator te allen tijde gerechtigd deelname door opdrachtgever of daarvan deel uitmakende personen uit te sluiten. Voor zover noodzakelijk zal de overeenkomst voor dat gedeelte alsdan worden ontbonden, zonder dat er enig recht van opdrachtgever op een schadevergoeding ontstaat.
c.)  Indien de uitvoering van de overeenkomst door redenen aan de zijde van opdrachtgever vertraagd dan heeft organisator het recht de extra tijd naar rato van het overeengekomen uurtarief aan opdrachtgever in rekening te brengen of de activiteit in te korten zonder dat dit opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.
d.)  De wederpartij deelnemende personen zijn verplicht voorafgaande aan de activiteit het vrijwaringsformulier te ondertekenen.

Artikel 5. Wijziging/annulering van de overeenkomst
a.)  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de beoogde activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van organisator geen doorgang kan vinden, dan is organisator gerechtigd de activiteit te verplaatsen naar een ander tijdstip/ datum.
b.)  Indien de wederpartij overeenkomt dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip en duur van de activiteit worden beïnvloed. Organisator zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal organisator de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal organisator daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
c.)  In afwijking van het voorgaande lid zal organisator geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan organisator kunnen worden toegerekend.
d.)  Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst in minder dan 2 dagen voorafgaande aan de activiteit annuleert of wijzigt dan is opdrachtgever gehouden het resterende bedrag volledig (100%) te voldoen aan organisator.
e.)  Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst tussen de 2 en de 7 dagen voorafgaande aan de activiteit annuleert of wijzigt dan is opdrachtgever gehouden het resterende bedrag voor de helft (50%) te voldoen aan de organisator.
f.)    Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst na 7 dagen voorafgaande aan de activiteit annuleert of wijzigt dan is opdrachtgever gehouden niets (0%) van het resterende bedrag te voldoen aan de organisator.
g.)  Annulering door organisator maakt organisator jegens opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig.

Artikel 6. Inachtneming van risico’s
a.)  Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of aangevinkt, of telefonisch dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alsmede alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 7. Betalingen
a.)  De opdrachtgever dient voorafgaande aan de activiteit het totaalbedrag te voldoen aan de organisator.
b.)  De organisator vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school evenementen een aanbetaling van 50% bij accordering van de overeenkomst. En 100% betaling voorafgaande het evenement.
c.)  Ingeval opdrachtgever de betaling niet conform gestelde in deze voorwaarden verricht, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat organisator dan vrij de activiteit te annuleren zonder dat de organisator daarvoor enigerlei wijze schadeplichtig is.

Artikel 8. Gegevensbeheer
a.)  Indien u een overeenkomst aangaat met organisator, dan worden de gegevens van de opdrachtgever opgenomen in het klantenbestand van organisator. De organisator houdt zich aan de Wet Algemenen Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden tenzij dit nodig is voor het verrichten van onze diensten en leveringen.
b.)  Organisator respecteert de privacy van de opdrachtgever en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van opdrachtgevers persoonlijke gegevens.
c.)  Organisator maakt gebruik van een mailinglijst, in elke email zijn instructies verwerkt zodat opdrachtgever zich kan verwijderen.

Artikel 9. Begeleiding
a.)  De deelnemers die een activiteit met organisator zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het programma de aanwijzingen van de instructeur op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
b.)  De Organisator werkt met IKO (International Kiteboarding Organization) instructeurs en indien nodig met overige door onze hoofdinstructeurs geselecteerde en (intern) opgeleide instructeurs.
c.)  Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.
d.)  Een instructeur van de organisator is te allen tijde bevoegd om de les wegens veiligheid en kwaliteit te stoppen.
e.)  Als er sprake is van het niet opvolgen van de veiligheidsregels, normen en waarden, opdrachten of aanwijzingen van een instructeur, kan men hiervoor een waarschuwing krijgen. Bij aanhoudend gedrag kan men na de tweede waarschuwing verwijderd worden uit de les.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
a.)  Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor eigen risico van opdrachtgever.
b.)  De organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a.    Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een
ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.
b.    Het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c.     Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

c.)  De organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen en/of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de organisator.
d.)  Nalatigheid aan de zijde van de opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van organisator), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van organisator uit.
e.)  De organisator kan door opdrachtgever (inclusief de namens opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.
f.)    De opdrachtgever is te alle tijden verantwoordelijk voor het materiaal dat hij gebruikt. Bij onzorgvuldig behandelen van materiaal wordt eventuele schade direct verhaald bij de opdrachtgever. Schade aan derden en/of andere objecten door het niet opvolgen van de aanwijzingen van de instructeur kan te alle tijden verhaald worden op de opdrachtgever. Hier heeft de organisator geen invloed op.

Artikel 11. Herroepingsrecht
a.)  Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de opdrachtgever het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De opdrachtgever is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij de organisator. Indien de opdrachtgever binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien de opdrachtgever van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de opdrachtgever het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de organisator retourneren, conform de door de organisator verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw-staat verkerend. Indien de zaken bij de opdrachtgever zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt de organisator zich het recht om waardevermindering te rekenen.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de organisator binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de opdrachtgever worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12. Uitsluiten herroepingsrecht
Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor de volgende diensten:
a.)  Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
b.)  Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
c.)  Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 13. Garantie
a.)  De opdrachtgever staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
b.)  Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de opdrachtgever (alvorens over te gaan tot terugzending aan de organisator) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan de organisator. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Artikel 14. Overig
a.)  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen wederpartijen overeengekomen zijn.
b.)  Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.
c.)  Een opdrachtgever moet minimaal een gewicht hebben van 33kg. De opdrachtgever moet ook minimaal 8 jaar oud zijn, bij deze leeftijd dient er toestemming van beiden ouders gegeven te worden om deel te nemen aan de lessen.

Artikel 15. Privacy
a.)  De organisator neemt de privacy van opdrachtgevers serieus en gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader van de dienstverlening. De organisator houdt zich aan de wettelijke regels rondom bescherming persoonsgegevens.

Artikel 16. Overmacht
a.)  De organisator is niet aansprakelijk, indien er, voor zover de verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
b.)  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in email verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de organisator alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
c.)  Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal de organisator de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn de wederpartijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
d.)  In geval van overmacht zal de organisator zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing

Dankjewel dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.